Blog


Allereerst, ik ben wat nieuw wat Wordpress betreft en het duurde toch even voordat ik het mooi in het ontwerp van deze site verwerkt kreeg. Ik weet op het moment niet of ik 2 verschillende talen kan gebruiken, dus zal ik voorlopig beide talen in een post zetten. Dus ik hoop dat het niet verwarrend wordt.
Ik merkte dat m'n website goed was voor informatie. Maar er is eigenlijk geen einde aan dit verhaal. Alhoewel ik de meerderheid van de tijd me wel verveel, gebeurd er toch nog voldoende met betrekking tot mijn transitie. Dus hoe zou ik het verhaal verder gaan zonder de website te verwarrend te maken. Een blog-sectie kan daar wel bij helpen, denk ik.


Firstly, I'm kinda new to Wordpress and it took me some time to implement it that way it would sit nicely into the design of the whole site. Although at the moment I don't know if it is possible to have 2 different languages, so for the time being, I will do both languages together in one post. So I hope it doesn't get confusing.
I noticed that my website was good for information. But there isn't actually an ending to this story. Although I can be bored most of the time, there is still stuff happening in regards to my transition. So how would I continue to update the story without making the website confusing. I think a blog-section would give the solution.

P.S.: I don't have any solution for the languages yet. If you are coming from the English side of the website, you'll notice the menu is in Dutch (also some blogpost as I'm not always in the mood to translate). If you want get back to the English side of the website, just click the English flag.


Van bloggen naar vloggen?!
No Reactions | maart 26, 2018

Sinds begin van dit jaar, doe ik anderhalve dag vrijwilligerswerk op een school die lesgeeft aan jongeren met een autisme-spectrum. In tegenstelling wat mensen vaak denken, “profiteer” ik niet graag van een (ziekte-)uitkering en word ik “gek” als ik niets om handen heb. Met mijn werkbegeleidster en de controle-arts zijn we overeen gekomen om tijdelijk […]

by eyeemotion_be on maart 26, 2018 14:34
Non-binaire personen hebben geen rechten
No Reactions | februari 16, 2018

Je leest het goed en dit komt van officiële instanties: officieel bestaan we niet, met gevolg dat er geen wetgevingen rondom ons bestaan en wij dus ook geen verhaal kunnen aantekenen als ons dingen ontzegt worden. Op discriminatie-instanties en gelijke kansen hoef je niet te rekenen en sta je er alleen voor. Was ik maar […]

by eyeemotion_be on februari 16, 2018 5:53
Wanneer leven niet meer de moeite is…
No Reactions | februari 14, 2018

Na zogezegd jezelf te mogen zijn, wat blijft er dan nog over. Hoe mag je jezelf zijn, als men je net daarvoor opzij schuift. Tenzij men je net op dat moment kan gebruiken. Ben ik een persoon of een object? Ik mag niets willen, dat beslissen anderen wel voor mij. Ik moet me gedragen hoe […]

by eyeemotion_be on februari 14, 2018 1:39
Genderaanduiding of genderneutraliteit
No Reactions | januari 31, 2018

Als reactie op het artikel van advocaat Elfri De Neve (http://www.elfri.be/juridische-informatie/genderaanduiding-genderneutraliteit). Na onderling op de achtergrond onze discussie gemaakt te hebben en we elkaars mening respecteren, ook al verschillen die wat van elkaar, hebben we besloten onze waarnemingen en meningen naast elkaar te leggen in dit online gebeuren. We linken dan ook naar elkaars standpunten, […]

by eyeemotion_be on januari 31, 2018 13:51
This is not a fix-it-all solution | Dit is geen antwoord-voor-alles oplossing
No Reactions | maart 5, 2016

Just go to the full message | Ga maar naar het volledig bericht

by eyeemotion_be on maart 5, 2016 16:24
There goes the jaw | Daar gaat de kaak
No Reactions | februari 20, 2016

We’re now 5 days after the surgery. In a way I can’t believe I’m back where I was 10 years ago. Jaw-surgery isn’t really that painfull, but a very annoying one. De fluids that build up make it hard to sleep. Luckily this time it wasn’t as swollen as 10 years ago, but the area was also smaller. But apparantly it didn’t make it easier for that reason. One of the first things the surgeon said to me after I woke up was that it had been a long time he had such a challenge. …


We zijn nu zo een 5 dagen na de operatie. Kan ik langs 1 kant niet geloven dat ik weer op de plaats zit waar ik 10 jaar geleden zat. Een kaakoperatie is op zich niet pijnlijk, maar voornamelijk vervelend. De vochtophoping maakt het slapen vervelend. Gelukkig was het deze keer minder gezwollen dan 10 jaar geleden, maar ze hadden deze keer ook een kleine oppervlakte om te doen. Maar blijkbaar was het deze keer daarom niet moeilijker. Een van de eerste dingen die de chirurg tegen me zei na de ontwaking was dat het lang geleden was dat hij nog zo’n uitdaging heeft gehad. …

by eyeemotion_be on februari 20, 2016 19:10
A next step! | Een volgende stap!
No Reactions | februari 7, 2016

… There have been happening some good things again. I found work again, although just part-time. So I don’t earn that much, but with a full-time job I wouldn’t either. So this way I have just enough breathing space and all the while the time to keep my transition on track. Not that a transition is so much work, but it gives you some freedom to plan certain things like laser hair removal and endocrinologist. Most of the time, you can’t do those things in the evening or weekend. …


… Er zijn terug wat goede dingen gebeurd. Ik heb terug werk gevonden, al is het maar deeltijds. Ik verdien dus niet zoveel, maar met een fulltime eigenlijk ook niet genoeg. Dit geeft me dus net genoeg ademruimte en terwijl ook tijd om m’n transitie op gang te houden. Niet dat je continu bezig bent met de transitie, maar het geeft toch wat vrijheid om zaken in te plannen als laserontharing en de endocrinoloog. Die zijn niet echt te regelen in de avond of in het weekend. …

by eyeemotion_be on februari 7, 2016 19:24
What can we expect? | Wat kunnen we verwachten?
No Reactions | december 13, 2015

First there was the reality-soap of “I am Cait”, apparantly an Olympic legend who went through the transition. Although a bit in a lazy way in my opinion, quite easy if you ask me. Now we have “I am Jazz”, the daily struggles of a young transgender. What was briefly touched with “I am Cait”, seemed to be more apparant with “I am Jazz”. Probably because she is hitting puberty. And what is transgenderism on love relations? This is something difficult because every party is right. It’s something personal and how can you claim someone’s feeling is wrong? …


Eerst was er de reality-tv van “I am Cait”, blijkbaar een Olympische legende die de transitie heeft doorgelopen. Alhoewel een beetje slabbakkerig naar mijn mening, best gemakkelijk als je het mij vraagt. Nu hebben we “I am Jazz”, de dagelijkse strijdjes van een jonge transgender. Wat bij “I am Cait” heel even vluchtig aan bod kwam, leek bij “I am Jazz” toch sterker naar voor te komen. Waarschijnlijk al omdat ze de puberteit ingaat. En wat is transgenderisme op gebied van liefdesrelaties? Dit is zoiets moeilijks omdat alle partijen eigenlijk gelijk hebben. Het is ook zo persoonlijk en hoe kan je beweren dat iemands gevoel verkeerd is. …

by eyeemotion_be on december 13, 2015 18:52
Doubts… but about what? | Twijfels… maar over wat?
1 Reaction | december 7, 2015

If you would read the title, you would think I have doubts about the road I have to take as a transgender. Because of the obstacles I have the jump over as a transgender. And yet, despite the obstacles it creates along the way, I have no doubt at all about it. This is a right path, I feel good with it and despite the transgender “status”, in general I’m being treated much better then when I presented myself as a male. Those few looks of amazement and disbelief are nothing compared to the looks of fear and contempt I got as a male. To my own surprise, I have little to no problems presenting myself as a woman in the real world. …


Als je de titel zou lezen, zou je denken dat ik twijfel over de weg die ik moet afleggen als transgender. Door welke obstakels ik heen moet gaan als transgender. En toch, ondanks de obstakels dat het vormt onderweg, twijfel ik daar helemaal niet over. Dit is een juiste weg, ik voel me er goed bij en ondanks de transgender “status”, word ik over het algemeen beter behandeld dan wanneer ik me als man presenteerde. Die enkele blikken van verbazing en ongeloof zijn niets in tegenstelling tot de blikken van angst en minachting die ik kreeg als man. Ik heb tot mijn eigen verbazing weinig moeilijkheden met me te presenteren als vrouw in de echte wereld. …

by eyeemotion_be on december 7, 2015 17:54
So that didn’t last long | Dus dat duurde niet lang
1 Reaction | november 29, 2015

You remember last time, when everything seemed to go right? Everything started to fall right into place. I could work in the graphics department, one of the things I like to do. And I even could do that as a woman. And in the meantime I also had picked up my private life again with kickboksing and eveningschool. So back to having a private life and a working life in my new life as a woman. To be sure about it, I had been very clear multiple times during the interviews that my training and eveningschool were not be put to the back and they were important to me. And it wasn’t a problem. I would be able to start earlier so I could stop earlier, so I would be on time for my training and eveningschool. …


Weet je nog dat het vorige keer allemaal zo goed leek te gaan? Alles begon precies op z’n plaats te vallen. Ik kon werken in de grafische sector, een van de dingen die ik graag doe. En dat kon ik zelfs als vrouw. En terwijl had ik ook al m’n privé-leven terug opgepikt met kickboksen en avondschool te doen. Terug een privé-leven en een werkleven en dat in m’n nieuwe leven als vrouw. Om er zeker van te zijn, was ik ook meerdere malen tijdens de sollicitatie, en ook nog net voor het contract, duidelijk over mijn trainingen en avondschool, dat die niet in gedrang zouden mogen komen. En dat was geen probleem. Ik zou vroeger kunnen beginnen om vroeger te eindigen, zodat ik naar mijn trainingen en avondschool geraakte. …

by eyeemotion_be on november 29, 2015 15:27
A year’s past | Een jaartje voorbij
2 Reactions | november 16, 2015

It happens to be a year ago I took my first steps to… mmhhmm… to what? How will I call it? Because apparantly I already was transgender. But it was the moment I took stept to make it a reality.
So 1 year ago I was calling, with shaking knees I might add, the psychiatrist specialized in genderdysphoria to make an appointment. 6 weeks later would be the first conversation. And it was a rather general one. He couldn’t tell me how many appointment I would need to go to the next step, if that next step was even an option. …


’t Is nu toevallig ongeveer een jaartje geleden dat ik de eerste stappen ondernam naar… euhm… naar wat ja? Hoe zal ik het noemen? Want transgender was ik blijkbaar al veel eerder. Maar ’t is toch het moment geweest dat ik stappen zette er een realiteit van te maken.
Een jaar geleden zat ik dus stiekem, en met knikkende knieën weliswaar, te telefoneren naar een psychiater gespecialiseerd in genderdysforie om een afspraak te maken. 6 weken later zou het eerste gesprek dan plaatsvinden. En het was een redelijk algemeen gesprek. Er kon me niet gezegd worden hoeveel gesprekken ik zou moeten doorlopen om naar een volgende stap te mogen, als die al zou mogen komen. …

by eyeemotion_be on november 16, 2015 22:27
To the dentist | Naar de tandarts
No Reactions | oktober 30, 2015

Tuesday I had a final interview for the job I went on a lunch with the team last week. There was still 1 person that hadn’t seen me as a woman. The interview was mainly about what the job would be like (and the working-culture in the company) and what the pay would be. We also did talk about what my transgender situation would contain. …


Dinsdag had ik een laatste gesprek voor de job waar ik vorige week op een etentje ging met de rest van de team. Er was nog 1’tje die me nog niet als vrouw gezien had. Het gesprek ging voornamelijk over wat de job ging inhouden (en de werkmentaliteit in het bedrijf) en wat de loonvoorwaarden zouden zijn. Ook wat gepraat over wat mijn transgender zijn zou inhouden. …

by eyeemotion_be on oktober 30, 2015 10:46
Some music to get through
No Reactions | oktober 25, 2015

Music can mean different things to different people… at different times. And it doesn’t always need to be in the literal meaning or the full song.
These songs seem to do that part for me at the moment.


Muziek kan verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen… op verschillende tijden. En het hoeft ook niet altijd in de letterlijke betekenis te zijn of het volledig lied.
Deze liedjes lijken dat voor mij op het moment te doen.

by eyeemotion_be on oktober 25, 2015 20:25
Organizations, why even bother?! | Instanties, waarom nog moeite doen?!
No Reactions | oktober 24, 2015

While a few days ago I had some nice surprises, yesterday I got some less pleasant news. Although I took all the steps to get my speech therapy sessions reimbursed, the letter said that I didn’t meet the criteria to get this reimbursement and only could recuperate a bit through my extra health insurance. Which still makes a session 3x times as expensive as it would be with a reimbursement. Very strange, as my voice lands right in the middle of the pitch for males, so too low for a female. …


Terwijl ik een paar dagen geleden aangename verrassingen kreeg, kreeg ik gisteren dus blijkbaar minder aangenaam nieuws. Alhoewel ik de stappen doorlopen heb om mijn logopedie sessies terugbetaald te krijgen, kreeg ik gisteren een brief in de bus dat ik niet aan de criteria voldoe voor deze terugbetaling en enkel een beetje kan recupereren via mijn extra zorgverzekering. Wat een sessie nog steeds 3x zo duur maakt als dat ik een tussenkomst kreeg. Raar wel, want mijn stem komt in het midden van de toonhoogte van een mand, dus veel te laag voor een vrouw. …

by eyeemotion_be on oktober 24, 2015 15:40
Something I didn’t expect | Iets wat ik niet verwachtte
No Reactions | oktober 22, 2015

Recently I experienced something which I thought would be something that was in the distant future. If I was able to reveal myself as a transgender during the application [ even if I was in a male form ] the answer mostly was “We don’t discriminate transgenders, but go on public health service ( atleast untill your operation has passed )”. Even with the vdab [ an organization that “guides” you to work ] it was the same answer after a while. Because what could they do. They still can’t force employers to hire somebody… and try to prove it’s because of that reason they don’t want to hire you. …


Onlangs heb ik iets meegemaakt waarvan ik dacht dat deze ervaring nog ver in de toekomst zou zijn. Als ik op een sollicitatie er toch durfde voor uitkomen dat ik transgender was [ ook al was ik op dat moment in mannelijke vorm ] was het antwoord veelal “We discrimineren transgenders niet, maar ga maar op ziekenkas (tenminste tot na je operatie)”. Zelfs bij de vdab [ instantie die je “begeleidt” naar werk ] was het op den duur hetzelfde antwoord. Want wat moesten ze doen he. Werkgevers kunnen ze nog altijd niet verplichten iemand aan te nemen… en ga maar bewijzen dat ze je omwille van die reden niet aannemen. …

by eyeemotion_be on oktober 22, 2015 16:34

design by www.eyeEmotion.be